Dotazník pro výzkum prestiže profese sociální práce u studentů vysokých škol

© 2021 CEKAS z. ú.

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážené studentky, vážení studenti,

děkujeme, že jste se rozhodli stát účastníky/cemi výzkumného šetření, jehož účelem je získat Váš názor na prestiž jednotlivých studijních programů připravujících pro výkon pomáhajících profesí. Zvláště se zaměřujeme na obor sociální práce. Studenty/ky sociální práce prosíme navíc o vyplnění bloku otázek, který se zaměřuje přímo na tento studijní program. Jeho cílem je identifikovat možnosti jednotlivých kateder/ústavů zvyšovat prestiž oboru.

Vyplnění dotazníku zabere 10-20 minut (dle zaměření studijního programu).

Vaší vstřícnosti si velice vážíme.Data, která nám poskytnete, jsou anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát odpovědné realizátorce výzkumu Pavlíně Jurníčkové na email: pavlina.jurnickova@upol.cz.

Výzkum je realizován jako součást projektu 3S - Zavedení nového systému odborné přípravy zaměřené na dovednosti na 3 vysokých školách v České republice financovaného THE VELUX FOUNDATIONS.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

CEKAS z.ú.

Slovenská 6/1566, 10100 Praha 10

PhDr. Irena Tomešová

+420 777 584 639, tomesova@cekas.eu

Autoři dotazníku

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Univerzita Karlova

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., Univerzita Karlova

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., Univerzita Karlova

Mgr. et Mgr. Daniel Štěpánek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Irena Tomešová, CEKAS z.ú.

Mgr. Zora Fídlerová, CEKAS z.ú.

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a, jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Prestiž pomáhajících profesí

Otázka:

1. V následujících dvojicích prosím označte ze dvou uvedených vždy tu profesi, kterou považujete za VÍCE PRESTIŽNÍ, a poté prosím označte maximálně 5 důvodů, PROČ tomu tak je.

Sociální pracovník a lékař

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

Sociální pracovník a všeobecná sestra

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

Sociální pracovník a duchovní

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

Sociální pracovník a psycholog

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

Sociální pracovník a pedagog na ZŠ/SŠ

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

Sociální pracovník a právník

Důvody vyšší prestiže zvolené profese

Můžete vybrat více odpovědí.

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Celková prestiž profesí

Posunutím posuvníku prosím určete pro každou níže uvedenou profesi stupeň prestiže, kde posuvník zcela vpravo znamená nejvíce prestižní profese a posuvník zcela vlevo profese nejméně prestižní.

Otázka:

2. Celková prestiž profesí

2.1. Profese lékař

2.2. Profese všeobecná sestra

2.3. Profese duchovní

2.4. Profese psycholog

2.5. Profese pedagog na ZŠ/SŠ

2.6. Profese právník

2.7. Profese sociální pracovník

20 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Osobní zkušenost s pomáhajícími profesemi

U každé z níže uvedených profesí prosím uveďte, zda a popřípadě jakou s ní máte OSOBNÍ zkušenost.

Otázka:

3. LÉKAŘ

Otázka:

4. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

5. VŠEOBECNÁ SESTRA

Otázka:

6. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

7. DUCHOVNÍ

Otázka:

8. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

9. PSYCHOLOG

Otázka:

10. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

11. PEDAGOG NA ZŠ/SŠ

Otázka:

12. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

13. PRÁVNÍK

Otázka:

14. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

15. SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Otázka:

16. Jaká byla/y Vaše osobní zkušenost/i s touto profesí?

Otázka:

17. Se kterou z těchto profesí jste se setkal/a alespoň jednou v roli klienta?

Můžete vybrat více odpovědí.

40 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociodemografické ukazatele

Otázka:

18. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

19. Pohlaví

Otázka:

20. Škola, na které v současnosti studujete?

Otázka:

21. Vyberte prosím konkrétní univerzitu/vysokou školu, na které v současnosti studujete

Otázka:

22. Vyberte prosím konkrétní vyšší odbornou školu, na které v současnosti studujete

Otázka:

23. Forma současného studia

Otázka:

24. Typ současného studia

Otázka:

25. Ročník studia?

Otázka:

26. Oblast vzdělávání

60 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Prestiž v rámci studia

Otázky v tomto bloku jsou určeny pro studenty a studentky sociální práce. Pokud nestudujete studijní program zaměřený na sociální práci, otázky se Vám nezobrazí a můžete tento blok přeskočit.

Otázka:

27. Ohodnoťte, prosím, jaká je podle Vašeho názoru prestiž profese podle toho, s jakou cílovou skupinou sociální pracovník pracuje

27.1. Cílová skupina staří lidé, chronicky nemocní, umírající

27.2. Cílová skupina lidé s postižením (mentálním, fyzickým, kombinovaným)

27.3. Cílová skupina pachatelé trestných činů

27.4. Cílová skupina oběti trestných činů

27.5. Cílová skupina riziková mládež

27.6. Cílová skupina lidé s duševními poruchami a nemocemi

27.7. Cílová skupina ohrožené děti, rodiny s vážnými problémy

27.8. Cílová skupina lidé bez domova

27.9. Cílová skupina lidé nezaměstnaní, zadlužení, ohrožení chudobou

27.10. Cílová skupina lidé se závislostmi (alkohol, drogy, hráčství)

27.11. Cílová skupina lidé v sociálně vyloučených lokalitách

27.12. Cílová skupina imigranti a uprchlíci

Otázka:

28. Změnilo se Vaše vnímání prestiže oboru SP v rámci současného studia?

Otázka:

29. Určete, jak níže uvedené faktory studia přispěly k tomu, že nyní vnímáte sociální práci jako VÍCE nebo MÉNĚ prestižní (dle odpovědi v předchozí otázce).

29.1. Osobnost vyučujícího/ch

29.2. Jasné vymezení oboru sociální práce ze strany vyučujících

29.3. Účast praktiků ve výuce

29.4. Praxe během studia

29.5. Obsah studia/skladba předmětů

29.6. Způsob výuky (formy, metody)

29.7. Dobrovolnická zkušenost v průběhu studia

29.8. Komunikace se spolužáky

29.9. Atmosféra katedry/ústavu

29.10. Zahraniční zkušenost v průběhu studia

29.11. Jiné důvody

Otázka:

30. Má podle Vás náročnost studia vliv na prestiž oboru sociální práce?

Otázka:

31. Jak je podle Vás náročné Vaše současné studium?

Otázka:

32. Co byste považoval/a za žádoucí, pokud jde o náročnost Vašeho současného studia?

Otázka:

33. Mohla by Vaše katedra/ústav přispět ke zvýšení prestiže oboru sociální práce níže uvedenými způsoby?

33.1. Prezentací oboru v médiích

33.2. Prezentací vědeckých a výzkumných výsledků katedry/ústavu (v odborných časopisech, na konferencích)

33.3. Nastavením náročnosti studia oboru

33.4. Podporou organizací sdružujících sociální pracovníky

33.5. Rozvojem zahraniční spolupráce

33.6. Rozvojem spolupráce s organizacemi v praxi

33.7. Podporou oborové komunikace (např. workshopy, komunikace se zaměstnavateli, společné projekty)

33.8. Podporou spolupráce mezi sociálními pracovníky a zástupci jiných pomáhajících profesí

33.9. Podporou rozvoje dobrovolnictví/občanské angažovanosti u studentů

33.10. Jinými způsoby

Otázka:

34. Máte v rámci rodiny pracovní vzor v sociální práci nebo v jiné pomáhající profesi?

Otázka:

35. Uveďte prosím, zda máte nějakou pracovní zkušenost v oblasti sociální práce (mimo praxi a dobrovolnictví).

Otázka:

36. Jak dlouhá byla tato pracovní zkušenost?

Otázka:

37. Uveďte prosím, zda máte nějakou dobrovolnickou zkušenost v oblasti sociální práce.

80 %
Nezodpovězené povinné otázky: